Privacy - Catalano Sanitair

Ga naar de inhoud


Privacy
Deze website is van Vos Badkamers BV.

Vestigingsadres Vos Badkamers BV: iepenlaan 14 a, 1406 PV, Bussum
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Vos Badkamers BV: 86050095
BTW-nummer Vos Badkamers BV: NL8638.45.010.B.01

Vos Badkamers BV waardeerd het vertrouwen dat u als klant in ons stelt. Wij respecteren dan ook uw privacy als gebruiker van onze website. We gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens die u ons geeft en handelen daarbij volgens de wettelijke regels en voorschriften. Als u een bestelling doet via een website van Vos Badkamers BV vragen wij uw naam, e-mailadres, het bezorgadres en uw betaalgegevens. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken. Persoonsgegevens die u ons geeft, nemen we voor waar aan. Als uw persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, kunnen alle verplichtingen die wij met u zijn aangegaan, vervallen.

Vos Badkamers BV verstrekt uw gegevens niet aan derden

Vos Badkamers BV geeft uw persoonlijke gegevens niet aan andere partijen. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Wet persoonsregistraties, wordt door Vos Badkamers BV nageleefd. Bovendien zijn zowel onze medewerkers als de door ons ingeschakelde derden verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Voor alle andere doeleinden gebruiken wij uw gegevens alleen als wij uw toestemming daarvoor hebben.

Vos Badkamers BV gebruikt en bewaard uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw bestelling om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Vos Badkamers BV gebruikt opgeslagen informatie om u te informeren over uw bestelling. Wanneer u reageert op een actie of prijsvraag dan geeft u ons uw naam, adres en e-mailadres door, deze gegevens gebruiken we alleen voor de desbetreffende actie of prijsvraag, om eventuele prijswinnaars bekend te maken en om de reactie op dit soort marketingacties te meten.  

Extra veiligheid voor uw persoonlijke gegevens

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wanneer u een bestelling plaatst en uw gegevens invoert, bewaren wij deze gegevens op door beschermde servers. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn uw gegevens over te maken naar servers van Vos Badkamers BV gerelateerde ondernemingen of zorgdragende derden. Uw gegevens worden echter altijd vertrouwelijk behandeld en beschermd.

Cookies

Op al onze websites maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die uw browser opslaat. Cookies kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om uw inlognaam en instellingen te onthouden. Dankzij cookies kan Vos Badkamers BV u herkennen bij een volgend bezoek aan één van onze websites. Ook hebben we zo beter inzicht in wat u zoekt op onze site, zodat we daar onze diensten en assortiment op kunnen aanpassen.

© Copyright Vos Badkamers BV

Alle rechten en wijzigingen voorbehouden aan Vos Badkamers BV. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Vos Badkamers BV worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt in enige vorm of  enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.


Disclaimer

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Vos Badkamers BV niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat en vrij van gebreken en/of virussen is. Vos Badkamers BV garandeerd voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden, dan wel virussen verholpen zullen worden. Vos Badkamers BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Vos Badkamers BV sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Vos Badkamers BV gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Vos Badkamers BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De op de website door Vos Badkamers BV beschikbaar gestelde documentatie (waaronder als voorbeeld, bepaalde testrapporten en/of productomschrijvingen en al hetgeen daarmee verband houdt) is afkomstig van de leverancier(s) van Vos Badkamers BV en niet van Vos Badkamers BV zelf. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene van wie de betreffende informatie afkomstig is (veelal de leverancier van Vos Badkamers BV).

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Vos Badkamers BV.
© 2024 | dit is een website van Vos Badkamers BV | alle wijzigingen en rechten voorbehouden aan Vos Badkamers BV | privacy en disclaimer | bron: Ceramica Catalano S.r.l.
© 2024 | dit is een website van Vos Badkamers BV | alle wijzigingen en rechten voorbehouden
aan Vos Badkamers BV | privacy en disclaimer | bron: Ceramica Catalano S.r.l.
Terug naar de inhoud